ОПРЪСТЕНЯВАНЕ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ЖЪЛТОКРАКА ЧАЙКА (LARUS MICHAHELLIS) НА ОСТРОВ СВЕТИ ИВАН 2018

На 16 юни 2018 г. за деветнадесета поредна година от членове на Групата за изучаване на чайките беше извършено маркиране на жълтокраката чайка Larus michahellis в най-голямата гнездова колония на остров Свети Иван при Созопол. На 524 нулевогодишни птици бяха поставени алуминиеви и сини пластмасови пръстени с вдълбани бели букви и цифри. По време на опръстеняването времето беше слънчево, горещо и без вятър. Бяха наблюдавани и над 100 възрастни птици с цветни пръстени, поставени предишни години.

Организатори на дейността са  “Група за изучаване на чайките в България (www.gullsbg.org), екипът на Полевата станция „ Атанасовско езеро и Българската орнитологична  централа“ – ИБЕИ  БАН.  Участници  в опръстеняването бяха 18 доброволци: Антон Ковачев, Константин Вълчев, Ивайло Димчев, Кирил Бедев, Руси Иванов, Долорес Анварадо, Ивайло Райков, Антония Райкова,  проф. Илия Ватев, Таню Мичев, Боян Мичев, Калин Мостров, Валентина Ангелова и Калоян Николов.

Ако желаете да станете съпричастни на каузата за изучаване на чайките в България и кръстник на младо гларусче, излюпено на остров Свети Иван, обърнете се към нашите организатори Ивайло Димчев – ivo178@abv.bg, Кирил Бедев – k_bedev@abv.bg и Боян Мичев – boyanmichev@abv.bg.

Решено е на всеки дарител да бъде именувана по една птица със съответния цветен и метален пръстен. При всяка регистрация на персоналния пръстен се задължаваме да информираме собствения му дарител. Дарителската кампания продължава и през настоящата 2018 г.

Пръстените за опръстеняването през 2018 г. са  закупени с финансовата подкрепа на нашите дарители:

Дарител № на цветен пръстен
Антония Райкова KZ73
Александър Иванов KZ85
Виктор Василев KZ44
Владимир Младенов KZ53
Волен Аркумарев KZ67
Галя Георгиева KZ72
Градинарската чайка KZ00
Долорес Алварадо KZ68
Зденек Вацлав KZ33
Ивайло Райков KZ43
Илия Ватев KZ34
Йовелина Бедева KZ30
Калин Мостров KZ70
Константин Вълчев KZ54
Красимир Желев KZ47
Невена Камбурова KN11
Николай Величков KZ51
Пенчо Георгиев KZ41
Ралица Георгиева KZ74
Стефан Браяновски KZ55
Яна Велкова KZ56
Янко Янков KZ31

Съобщение

На 14.07.2017 Владимир Младенов и Ралица Иванова са наблюдавали на плажа на Аркутино крилометка 77, поставена приз месец май 2017 на остров Св.Иван-Созопол на възрастна женска Larus michahellis .

ОПРЪСТЕНЯВАНЕ НА LARUS MICHAHELLIS НА ОСТРОВ СВЕТИ ИВАН 2017

На 11.06.2017 се проведе 18-то поредно опръстеняване на жълтокрака средиземноморска чайка  Larus michahellis (гларус) на остров Св. Иван край гр. Созопол.

На 440 млади птици от най-голямата гнездова колония у нас бяха поставени  метални и цветни пръстени. Цветните пръстени са сини с комбинации от бели цифри и букви.

Организатори на дейността са  “Група за изучаване на чайките в България (www.gullsbg.org), екипът на Полевата станция „ Атанасовско езеро и Българската орнитологична  централа“ – ИБЕИ  БАН.  Участници  в опръстеняването бяха 18 доброволци от 3 държави: Антон Ковачев, Ралица Георгиева, Владимир Младенов, Константин Вълчев, Живко Момчев, Крумислав Цеков – Р. Македония, Десислава Стефанова, Николай Величков, Ивайло Димчев, Кирил Бедев, д-р Виктор Василев, Руси Иванов, Йовелина Бедева, Константин Господинов, Tianhgo Zhao – КНДР, Kaijie Zhu – КНДР, Долорес Анварадо и Любомир Профиров.

Финансирането на дейността и закупуването на пръстените  е изцяло на доброволен принцип от съмишленици природолюбители и орнитолози за което, им благодарим сърдечно. В знак на благодарност на всеки дарител е именувана една птици с персонален цветен и метален пръстен. При всяка регистрация на пръстена дарителя ще бъде уведомен за местонахождението на птицата. Установено е, че чайките живеят до 36 години. Пръстените за опръстеняването през 2017 г. са  закупени с финансовата подкрепа на нашите дарители:

Дарител № на метален пръстен № на цветен пръстен
Анастасия Профирова 576803 K F03
Борислава Гьошева 576816 K F16
Виктор Василев 576826 K F26
Владимир Младенов 576830 K F30
Дарко Божинов – Македония 576833 K F33
Денис Филчев 576834 K F34
доц. Таню Мичев 576836 K F36
Емилия Насур 576838 K F38
Живко Момчев 576843 K F43
Зденек Вацлав 576862 K F62
Иван Янев 576863 K F63
Илия Радев 576867 K F67
Йовелина Бедева 576868 K F68
Константин Вълчев 576870 K F70
Константин Господинов 576871 K F71
Красимир Желев 576873 K F73
Крумислав Цеков – Македония 576874 K F74
Мартин Маринов 576875 K F75
Николай Величков 576877 K F77
Николай Тодоров 576895 K F95
Пенчо Георгиев 576937 K K37
проф. Георг Гертнер – Австрия 576959 K K59
проф. Жан-Пиер Десци – Белгия 576976 K K76
проф. Майя Стойнева 576977 K K77
Ралица Георгиева 576989 K K89
Роман Узунов 576995 K K95
Стефан Браяновски 577034 K L34
Стефан Харалампиев 577041 K L41
Тони Тонев 577059 K L59
Янко Янков 577092 K L92

 

 

От месец юни стартира новата кампания за набиране на средства за цветни пръстени за  следващата 2018 г.

Драги природолюбители, ако искате да станете съпричастни на каузата  за изучаване миграциите на чайките включете се в дарителска кампания 2018 като се свържете с нашите организатори  Кирил Бедев  k_bedev@abv.bg , Ивайло Димчев ivo178@abv.bg, и Боян Мичев  boyanmichev@abv.bg , На всеки дарител ще бъде именувана една птици с персонален цветен и метален пръстен. При всяка регистрация на пръстена дарителя ще бъде уведомен за местонахождението на птицата. Установено е, че чайките живеят до 36 години.

Ако можете да разчетете и/или да фотографирате чайки с цветни пръстени, изпратете данните (дата, място, номер и Вашето име) на следните адреси: ring.bgs@gmail.com; www.gullsbg.org. По този начин ще подпомогнете изучаването на пространственото разпределение на този вид в България.[:en]На 11.06.2017 се проведе 18-то поредно опръстеняване на жълтокрака средиземноморска чайка  Larus michahellis (гларус) на остров Св. Иван край гр. Созопол.

На 440 млади птици от най-голямата гнездова колония у нас бяха поставени  метални и цветни пръстени. Цветните пръстени са сини с комбинации от бели цифри и букви.

Организатори на дейността са  “Група за изучаване на чайките в България (www.gullsbg.org), екипът на Полевата станция „ Атанасовско езеро и Българската орнитологична  централа“ – ИБЕИ  БАН.  Участници  в опръстеняването бяха 18 доброволци от 3 държави: Anton Kovachev, Ralitsa Georgieva, Vladimir Mladenov, Konstantin Valchev, Zhivko Momchev, Krumislav Tzekov – Republic of Macedonia, Desislava Stefanova, Nikolay Velichkov, Ivaylo Dimchev, Kiril Bedev, Dr. Victor Vassilev, Rusi Ivanov, Jovelina Bedeva, Konstantin Gospodinov, Tianhgo Zhao – DPRK, Kaijie Zhu – DPRK, Dolores Anvarado and Lyubomir Profirov.

Финансирането на дейността и закупуването на пръстените  е изцяло на доброволен принцип от съмишленици природолюбители и орнитолози за което, им благодарим сърдечно. В знак на благодарност на всеки дарител е именувана една птици с персонален цветен и метален пръстен. При всяка регистрация на пръстена дарителя ще бъде уведомен за местонахождението на птицата. Установено е, че чайките живеят до 36 години. Пръстените за опръстеняването през 2017 г. са  закупени с финансовата подкрепа на нашите дарители:

Дарител № на метален пръстен № на цветен пръстен
Anastasia Profirova 576803 K F03
Borislava Gyosheva 576816 K F16
Victor Vassilev 576826 K F26
Vladimir Mladenov 576830 K F30
Darko Bojinov – Republic of Macedonia 576833 K F33
Dennis Filchev 576834 K F34
Assoc. Prof. Tanyu Mitchev 576836 K F36
Emilia Nassour 576838 K F38
Zhivko Momchev 576843 K F43
Zdenek Vaclav 576862 K F62
Ivan Yanev 576863 K F63
Ilia Radev 576867 K F67
Jovelina Bedeva 576868 K F68
Konstantin Valchev 576870 K F70
Konstantin Gospodinov 576871 K F71
Krassimir Zhelev 576873 K F73
Krumuslav Tzekov – Republic of Macedonia 576874 K F74
Martin Marinov 576875 K F75
Nikolay Velichkov 576877 K F77
Nikolay Todorov 576895 K F95
Pencho Georgiev 576937 K K37
Prof. Georg Gertner – Austria 576959 K K59
Prof. Jean-Pierre Desci – Belgium 576976 K K76
Prof. Maya Stoyneva 576977 K K77
Ralitsa Georgieva 576989 K K89
Roman Uzunov 576995 K K95
Stefan Brayanovski 577034 K L34
Stefan Haralampiev 577041 K L41
Tony Tonev 577059 K L59
Yanko Yankov 577092 K L92

От месец юни стартира новата кампания за набиране на средства за цветни пръстени за  следващата 2018 г.

Драги природолюбители, ако искате да станете съпричастни на каузата  за изучаване миграциите на чайките включете се в дарителска кампания 2018 като се свържете с нашите организатори  Кирил Бедев  k_bedev@abv.bg , Ивайло Димчев ivo178@abv.bg, и Боян Мичев  boyanmichev@abv.bg , На всеки дарител ще бъде именувана една птици с персонален цветен и метален пръстен. При всяка регистрация на пръстена дарителя ще бъде уведомен за местонахождението на птицата. Установено е, че чайките живеят до 36 години.

Ако можете да разчетете и/или да фотографирате чайки с цветни пръстени, изпратете данните (дата, място, номер и Вашето име) на следните адреси: ring.bgs@gmail.com; www.gullsbg.org. По този начин ще подпомогнете изучаването на пространственото разпределение на този вид в България
.

Съобщение

На 12 май 2017 г., за втора поредна, година беше извършено маркиране на жълтокраката чайка Larus michahellis в най-голямата гнездова колония на остров Свети Иван при Созопол. На 5 възрастни птици бяха поставени зелени пластмасови крилометки, с вдълбани бели цифри, от членове на Групата за изучаване на чайките. Те бяха придружавани от доброволци и биолози от Австрия, Белгия, Германия, Чехия и България. По време на престоя на групата на острова, времето беше облачно, без вятър и дъжд и с температура на въздуха около 20о С. Бяха наблюдавани 20 възрастни птици с цветни пръстени.
С поставените през миналата година, крилометките общо стават 10 броя. А от 2000 г. досега са опръстенени общо 7 000 малки с алуминиеви и над 2 000 малки със сини пластмасови пръстени с комбинация от бели букви и цифри. За отбелязване е фактът, че най-дълго регистрираната чайка с метален пръстен е 37 години. Предварителните резултати показват относително голямо разсейване – по западната половина на Черно море до Украйна, Турция и по река Дунав. Увеличаването на познанията ни за пространственото разпределение на този вид има значение за изучаване механизмите на разпространението на заразни и паразитни болести, за сигурността на полетите в авиацията, за опазването на редки и застрашени видове и пр.
Жълтокраката чайка не е застрашен вид и не влиза в обхвата на финансиране от национални и европейски програми. Нейното проучване се осъществява изцяло със средства на членовете на Групата за изучаване на чайките и с безкористните дарения на природолюбители, орнитолози и съмишленици. Досега схемата за набавяне на пръстени е следната: Българската орнитологическа централа (БОЦ-ИБЕИ-БАН) заявява пред EURING цветната схема, след което поръчва изработването им със събраната от дарителите сума. За по-ниска стойност на поръчката, пръстените се поръчват полуготови. Членовете на Групата за изучаване на чайките съвместно със сътрудници на Екологичната станция при резерват „Атанасовско езеро“- ИБЕИ-БАН ги доработват в съответната цилиндрична форма, което спестява почти 50% от стойността на пръстените.
В групата за изучаване на чайките е решено на всеки дарител да именуваме по една птица със съответния цветен и метален пръстен. При всяка регистрацията на персоналния пръстен се задължаваме да информираме собствения му дарител. Дарителската кампания продължава и през настоящата 2017 г.
Ако желаете да станете съпричастни на каузата за изучаване на чайките в България и кръстник на младо гларусче излюпено на остров Свети Иван, обърнете се към нашите организатори Ивайло Димчев – ivo178@abv.bg, Кирил Бедев – k_bedev@abv.bg и Боян Мичев – boyanmichev@abv.bg.
През 2016 година наши спонсори са били: Константин Вълчев – Бургас, Красимир Желев – Бургас, Атанас Христов – Бургас, Пенчо Георгиев – Бургас, Иван Янев – Бургас, Иван Табаков – Бургас, Николай Тодоров – Драгичево, Йовелина Бедева – Бургас, Стефан Браяновски – Бургас, Янко Янков – Котел, Виктор Василев – Шумен.
През 2017 г. спонсори са проф. Жан-Пиер Десци от Белгия, проф. Георг Гертнер от Австрия, инж. Зденек Вацлав, проф. Майя Стойнева, доц. Таню Мичев, Анастасия Профирова, д-р Виктор Василев, Владимир Младенов, Денис Филчев, Емилия Насур, Живко Момчев, Иван Янев, Илия Радев, Йовелина Бедева, Константин Вълчев, Константин Господинов, Крумислав Цеков, Красимир Желев, Мартин Маринов, Николай Величков, Николай Тодоров, Пенчо Георгиев, Ралица Иванова, Роман Узунов, Стефан Браяновски, Стефан Харалампиев, Тони Тодоров, Янко Янков.
През средата на юни предстои поредното 17-то опръстеняване на жълтокраката чайка, в което може да участват на свои разноски всички желаещи. Срокът за подаване на заявките е 5 юни до Кирил Бедев – k_bedev@abv.bg.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.04.2017 г.  в гр. Приморско, област Бургаска, Владимир Петров с група туристи са наблюдавали Larus michahellis с цветен пръстен K:67C, опръстенена на 8.06.2014 г. на остров Св. Иван.

Опръстеняване на Larus michahellis на остров Свети Иван 2016

На 11 юни 2016 г. членове на Групата за изучаване на чайките в България проведе поредното седемнадесето опръстеняване на жълтоногата чайка Larus michahellis в най-голямата й гнездова колония на остров Свети Иван при Созопол. На левия крак на 310 млади птици бяха поставени сини пластмасови пръстени с бели надписи. На десния крак бяха сложени стандартни алуминиеви пръстени серия 5 с надпис „Bulgaria BAN SOFIA” и петцифрен номер.

В опръстеняването участваха специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН и Екологичната станция при резервата „Атанасовско езеро“: Кирил Бедев, Боян Мичев, Константин Вълчев, Руси Иванов, Антон Ковачев, Таню Мичев, както и орнитолози от Англия (Милко Димитров) и Франция (François Chaib).
Опръстеняването на жълтоногата чайка в България се осъществява съвместно с Българската орнитологична централа – ИБЕИ и Екотан ЕООД. Пръстените са закупени с финансовата подкрепа на природолюбители и специалисти –орнитолози, на които изказваме нашата благодарност.
Досегашните резултати показват, че жълтоногата чайка скита по Черноморското крайбрежие както на север (Румъния и Украйна), така и на юг (Турция). Оказва се ,че тя навлиза и във вътрешността на България и по Дунава до Будапеща.
Ако можете да разчетете и/или да фотографирате чайки с цветни пръстени, изпратете данните (дата, място, номер и Вашето име) на следните адреси: ring.bgs@gmail.com; www.gullsbg.org. По този начин ще подпомогнете изучаването на пространственото разпределение на този вид в България, на Балканския полуостров и Мала Азия.

Снимки

 

 

 13403751_10209874064596259_1467599629522053086_o13417453_10209874063156223_3648927647655537666_n

 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЖЪЛТОКРАКИ ЧАЙКИ И СРЕДНИ КОРМОРАНИ НА ОСТРОВИТЕ СВ. ИВАН И СВ. ПЕТЪР 2016

На 23 април 2016 г. беше проведено преброяване на гнездящите жълтокраки чайки (Larus michahellis) и средни корморани (Phalacrocorax aristotеlis) на островите Св. Иван и Св. Петър при Созопол. То беше осъществено от групата за изучаване на чайките в България с участници Руси Иванов, Константин Вълчев, Ивайло Димчев, Димо Шехларски, Боян Мичев, Йовелина Бедева и Кирил Бедев.

Получените резултати показват, че броят гнездящи  жълтокраки чайки на двата острова е между 850-1000 двойки. Гнездата са разположени основно в периферията на острова  в ивица до 30 метра от крайбрежните скали. Във вътрешността  му броят на гнездата е значително по-малък. Това е най-голямата естествена колония на този вид в България, съществуваща вероятно от векове.

Беше установено също, че в над 70% от гнездата има полимерни битови отпадъци, като найлонови торбички, презервативи и най различни опаковки. Те са били погълнати от птиците и в последствие повърнати като погадки. Натрупването на полимерни отпадъци в гнездата става постепенно в процеса на  мътене.

За трета поредна година на двата острова гнезди средния корморан (Phalacrocopax  aristotilis), като всяка година броят им се увеличава. Регистрираните двойки през 2016 г. са 40. Гнездата на средния корморан са разположени на скални тераси по крайбрежните скали  в непосредствена близост до гнездата на жълтокраките чайки. Между двата вида не се наблюдава антагонизъм. На този остров беше установено как двама възрастни събират гуано от птиците и как две деца, събират яйца с кошница.

Тревожен факт е, че за поредна година част от гнездата на жълтокраките чайки на островите Св. Иван Св. Петър  са ограбени. Яйцата се изземват за консумация в дните преди Великден. В недалечното  минало те са били чупени още на острова като незамътените са събирани в туби и са продавани на сладкарски  цехове. Най-пострадали са гнездата от колонията, разположени между двата пристана. В нея по-голямата част от люпилата са ограбени.

Събирането на яйца  нанася големи щети на птиците и е рисков фактор за здравето на хората. Контролът върху тази негативна практика би следвало да се засили от страна на РИОСВ-Бургас и община Созопол, още повече, че островите Св. Иван и Св.Петър са обявени за защитена местност със Заповед №1065 от 24.11.1993 г. (промяна в площта – увеличаване със Заповед №РД-855 от 07.11.2006, промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-855 от 07.11.2006 г.). Необходимо е заповедта да бъде допълнена с текст, изрично забраняващ събирането на яйца от жълтокраки чайки, тъй като гнездовата им колония има голяма консервационна значимост, а видът  не е защитен по ЗБР.

 

Първото зимно опръстеняване на гларуси

На 27.01.2014 г. бе извършено първото зимно опръстеняване на гларуси (Larus michahelis) с новата мрежа. Oпръстенени бяха 7 птици в първа зимна, две  птици втора зима и останалите 18 са възрастни индивиди. Една от възрастните птици бе облепена с нефтопродукти. В крака на една от миналогодишните птици имаше 6 калцирали съчми. Една от възрастните птица повърна качулата чучулига. Наблюдавахме птица с цветен пръстен К 637, която е опръстенена в гнездо на о. Св Иван през 2013 година. Улавянето се осъществи на сметище около гр.Бургас с участници Кирил Бедев, Руси Иванов и Константин Вълчев.

1 2