Проекти[:en]Projects[:]

“Проучване на Жълтоногата чайка (Larus michahellis) и други видове чайки на територията на България“

С настоящия проект очакваме да актуализираме данните за гнездовото разпространение на жълтоногата чайка в България, установяване на миграции на младите индивиди от българската популация на вида, популациите на зимуващите видове чайки у нас и привличането на обществения интерес към една група птици, която въпреки своето широко разпространение е слабо проучена в България.

Обща информация: Средиземноморската жълтонога чайка (Larus michahellis) известна още като “Гларус” е вид чайка, който гнезди по скалисти морски крайбрежия и острови. Гнездовия ареал на вида е концентриран по бреговете на Средиземноморския басейн, южен и западен бряг на Черно море, също така по поречията и устията реки. Българската популация на вида гнезди предимно по покривите на сгради в населените места разположени по Черноморското крайбрежие, в градовете по пречието на река Дунав, Марица, Тунджа и все по-често в големите градове разположени във вътрешността на страната.

Чайките са една от многото групи птици в България, която остават все още малко изследвани. Липсват съвремени проучвания върху биологията, и разпространението на вида, скитания, сезонни миграции както и систематични проучвания върху числеността, хабитатните предпочитания и състава на хранителната база. Индивидуалното маркиране на млади (първо лято) и възрастни птици (размножаващи се индивиди) от вида Жълтонога чайка през размножителния период в колонии от България, ще даде ценна информация за разселването на вида у нас и в съседните държави. Също така и за скитанията на младите индивиди след напускането на гнездовите колонии в регионите на Средиземно, Черно и Каспийско море, но и за изясняване на по-горе посочените въпроси свързани с екологията на вида.

Маркирането на птици се осъществява чрез опръстеняване с метален и цветен пръстен на птицата и/или чрез поставяне на крилни маркери (крилометки) изработени съобразно големината на вида. Чайките са дългоживеещи видове птици, което позволява дългосрочно проследяване на индивиди след тяхното маркиране. Продължителността на живот варира при различните видове, но при „едрите” видове чайки, какъвто е гларусът тя може да достигне 25-30 години. Повторните наблюдения на маркирани птици (възврати) ще бъдат публикувани на изработен за целта сайт в тясното сътрудничество на „Групата за изследване на чайките в България” с „Българската орнитологическа централа” при БАН. Сигналите подадени за наблюденията на маркирани птици ще бъдат координирани между двете организации, като сигнал за наблюдение на маркирана птица подаден в сайта ще бъде директно препратен до „Орнитоцентралата” и обратно. По този начин ще се установи дисперсията на млади индивиди от популацията на Larus michahellis в България и гнездовите ареали на мигриращи и му зимуващи популации, както и на други видове чайки на територията на България Целите на проучването ще бъдат постигнати чрез:

1. Ежегодно маркиране на млади индивиди от целевия вид в гнездови колонии по черноморското крайбрежие, поречието на река Дунав и във вътрешността на страната с цветни пръстени и/или крилометки.

2. Ежегодно маркиране на зимуващи птици както от целевия вид, така и от други видове чайки зимуващи на територията на страната с цветни пръстени. Финансиране: Проекта се изпълнява на доброволни начала от членовете на „Групата за изследване на чайките в България”. Всички средства за закупуване на пръстени, мрежи, крилометки и изготвянето на сайта са от безвъзмезни дарения на членовете на групата и хора съпричастни на идеята.[:en]Projects[:]